SUPERBRUGSEN HAVDRUPS VINKLUB

 

”Vinens vidner”
Vedtægter vedtaget på generalforsamlingen

§ 1 FORENINGENS NAVN: SUPERBRUGSEN HAVDRUPS VINKLUB. (FORKORTET S.H.V)

Stiftet d. 26-3 2012
Som medlem af SuperBrugsens Vinklub optages kvinder og mænd, der er fyldt 18 år.

 

Formål og virke:


• Det er klubbens formål, at give medlemmerne mulighed for at lære om vin fra alverdens vinområder.

 

• Klubben har til formål, at give medlemmerne kendskab til hvordan forskellige druer giver forskellige vine og hvordan klima spiller med i vinproduktionen.

 

• Klubben vil arbejde på at finde og smage vin fra producenter, som ikke er almindelige i de dominerende supermarkeder.

 

• Vinklubbens aktiviteter er ikke profitskabende og vil omfatte smagninger, foredrag af både interne og eksterne foredragsholdere samt klubsmagekasser.

 

• Klubbens arrangementer vil økonomisk hvile i sig selv.

Klubben udsender 4-6 nyhedsbreve pr år i forbindelse med arrangementer.
Bestyrelsen træffer beslutning om hvilke arrangementer, der skal afvikles.

 

§ 2 BESTYRELSEN:

 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt et fast medlem ud peget af SuperBrugsen Havdrup.
Formand – Vælges på generalforsamlingen i lige år
Kasserer – Vælges på generalforsamlingen i ulige år

3 Bestyrelsesmedlemmer (2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og 1 vælges i ulige år)
1 medlem udpeget af SuperBrugsen Havdrup
Herudover skal der hvert år vælges to suppleanter, som kan deltage aktivt i bestyrelsesarbejdet uden stemmeret, samt en revisor og en revisor suppleant.

Revisor må ikke være medlem af bestyrelsen.

Valget gælder for en toårig periode.

Ved stemmelighed, er formandens, eller ved dennes fravær kassererens stemme afgørende.
Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden ønsker det, eller dato fastsættes ved sidste bestyrelsesmøde. 3 medlemmer kan også indkalde til bestyrelsesmøde. Her skal dagsordenen angives ved indkaldelse.

Der føres protokol på hvert bestyrelsesmøde. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når formand eller kassereren er til stede, sammen med mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.

Foreningen tegnes af formand eller kassereren i forening med et bestyrelsesmedlem.
Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december.

Kassereren varetager bestyrelsens samlede regnskabsaflæggelse.

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret og påtegnet af bestyrelsen og revisor.
Bestyrelsen og suppleanter oppebærer ikke honorar forderes arbejde. De vil dog være fritaget for kontingent.

 

§ 3 GENERALFORSAMLING.

 

S.H.V.`s højeste myndighed er generalforsamlingen.
S.H.V ledes til dagligt af den valgte bestyrelse.
Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned.

Indkaldelsen sker senest 14 dage forinden, ved udsendelse af digitalt nyhedsbrev.
Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde, senest 7 dage før afholdelse af generalforsamling.

Al korrespondance foregår på mail.

 

Dagsordenen skal indeholde følgende:

 

1. Valg af dirigent.

 

2. Valg af stemmetæller.

 

3. Beretning af formand.

 

4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab.

 

5. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent.

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

 

7. Valg af revisor og suppleanter.

 

8. Evt.

 

Adgang og stemmeret har alle medlemmer af S.H.V., som har betalt deres medlemskontingent.
Beslutninger på generalforsamlingen træffes af de frem mødte stemmeberettigede ved simpelt flertal.
Afstemningen foregår ved håndsoprækning, hvis ikke and et er aftalt.
S.H.V.`s medlemmer, som er forhindrede i at være tilstede, kan vælges/genvælges, hvis der foreligger dokumentation for villighed til valg.

Vedtægtsændringer kan alene ske på en generalforsamling og kræver almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte.

 

§ 4 KONTINGENTER:

 

For medlemskab af S.H.V. betales kontingent.
Kontingentet følger regnskabsåret 1. januar til 31. december.
Der skal forventes brugerbetaling ved arrangementer, til dækning af udgifter.
Kontingentet forfalder èn gang årligt. Kontingent betales 1. gang ved indmeldelse og derefter senest 31. maj hvert år.

Manglende betaling vil blive opfattet, som en udmeldelse af vinklubben.
Ved udmeldelse vil andelen af foreningens formue, ikke blive udbetalt.

 

§ 5 REGNSKAB:

 

Det påhviler kassereren at udarbejde et årligt driftsregnskab, ledsaget af en statusopgørelse.
Det påhviler i øvrigt kassereren, på anmodning fra formanden, til enhver tid at forelægge en regnskabsoversigt, til direkte sammenhold med indestående på klubbens bankkonto.

 

§ 6 Ophørsbestemmelser:


I tilfælde af S.H.V.`s opløsning, skal foreningens midler helt og holdent tilfalde medlemmerne. Enten ved vinkøb til alle eller ved et arrangement, hvor midlerne kan bruges på festlig vis. Beslutningen herom vil blive taget på generalforsamlingen.

 

§ 7 NYHEDSBREV:

 

Nyhedsbrevet er klubbens organ som informerer medlemmerne om aktiviteter. Hensigten med nyhedsbrevet er, at dette kan anvendes af medlemmerne til gensidig information om gode såvel som mindre gode oplevelser og erfaringer med vin.

 

§ 8 DIVERSE:

 

SuperBrugsen Havdrup er fast samarbejdspartner for vinklubben og vil bistå i forbindelse med kontakter ved indkøb af vin og invitation af foredragsholdere. Klubbens aktiviteter, referater, deltagerlister, fotos fra arrangementer osv kan alt sammen findes på klubbens hjemmeside Vinklubben kommunikerer kun elektronisk på e-mail.

Der vil blive taget stilling til, om vinklubmedlemmerne må tage gæster med til arrangementerne, fra gang tilgang. Gæster der har interesse i at blive medlem af S.H.V. foretrækkes og kan deltage en gang som gæst til et arrangement S.H.V. kan ifølge aftale benytte SuperBrugsen Havdrups personalelokaler uden beregning.

 Generalforsamling

 2018

 

Vinklubben
Medlemskab

Allergener

& Ingredienser

 

Henvendelser omkring Allergener og ingredienser, kontakt venligst butikken på tlf: